Условия за ползване

Когато разглеждате или използвате тази интернет страница (уеб сайт), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Интернет страницата (уеб сайтът) е разработена и се поддържа от Сдружение Национална пациентска организация. Национална пациентска организация представлява най-голямото пациентско обединение в България, в което членуват повече от 60 национални и регионални пациентски сдружения. Тя е учредена през януари 2010 година като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, като от месец юни 2010 г. е призната от министъра на здравеопазването за национално представителна организация за защита правата на пациентите.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Националната пациентска организация и потребителите на Интернет страницата на програмата „Университет за пациенти”, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.

Националната пациентска организация може да преразгледа и обнови тези „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ“ по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Националната пациентска организация не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ“.

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Чрез сайта „Университет за пациенти” се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и бази данни през интернет. Чрез сайта „Университет за пациенти” се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

1.1. Съдържанието на сайта „Университет за пациенти” – текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение и няма за цел да подтиква ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства без лекарско предписание или към предприемане на всякаква форма на самолечение.

1.2. Съдържанието на сайта „Университет за пациенти”, включително публикуваните статии, мнения или съвети на специалисти в областта на медицината, не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или лекуващия Ви специалист по всички въпроси, свързани с Вашето здраве.

1.3. Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари или други здравни специалисти и не отлагайте търсенето на професионална медицинска помощ, поради прочетена в сайта „Университет за пациенти” информация.

1.4. Никога не ползвайте лекарства или лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг здравен специалист. Националната пациентска организация не носи отговорност за предприето самолечение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства, без да прочетете внимателно листовката с указания за тяхната употреба.

1.6. Националната пациентска организация не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с публикувана на сайта „Университет за пациенти” информация.

1.7. Чрез сайта „Университет за пациенти” не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

1.8. Националната пациентска организация си запазва правото да посочва използваните в сайта „Университет за пациенти” източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, посочена в тях. Посочвайки използваните източници, Националната пациентска организация не ги рекламира, нито има за цел популяризацията им под каквато и да било форма.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са” и това, че Националната пациентска организация не поема отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.

2.2. Предоставената в сайта „Университет за пациенти” информация се актуализира периодично. Националната пациентска организация не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на непроверена от ПОТРЕБИТЕЛЯ обновена информация.

3. ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

Сайтът може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове, контролирани от организации, различни от Националната пациентска организация. Националната пациентска организация не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случаи, че тези уеб сайтове не са достъпни.

4. ДРУГИ

4.1. Националната пациентска организация има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

4.2. Всички материали на сайта „Университет за пациенти”, включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, Вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите Националната пациентска организация.

4.3. Ползването на тази интернет страница е изцяло на Ваша отговорност. Цялата информация на тази интернет страница е публикувана без гаранции за точност, истинност и обективност. Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на Вашата компютърна система или на друга Ваша собственост, или загуба на информация, когато Вие разглеждате, записвате или ползвате интернет страницата.

4.4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че сайтът „Университет за пациенти” е свързан с тази мрежа, Националната пациентска организация не гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.