Остър коронарен синдром

Принцип на обучението

Начало  »  Факултети  »  Остър коронарен синдром  »  Принцип на обучението

В рамките на проекта и конкретния факултет ще бъдат обучавани пациенти, които са хоспитализирани в болница вследствие на претърпян сърдечносъдов инцидент.

Обучението ще се провежда при изписването на пациента от болницата и ще бъде извършвано от специално подготвени за целта екипи – лекар и медицинска сестра – по предварително подготвени за целта материали с информация.

Всеки пациент ще получи обучение и информационен пациентски кит, който ще му помогне да разбере повече за заболяването си и как да го контролира, да избягва рисковите фактори и да бъде отговорен към собственото си здраве.

След като премине обучението, пациентът попада в една система за проследяване на състоянието. Основно звено в тази система е действащ специализиран callcenter, обслужван от представители на пациентската организация, който ще прозвънява ежемесечно всички включени в програмата. Целта е да се следи дали пациентът се придържа към лечението, дали има проблеми в лечението му, дали има подобрение и т.н. По този начин се забелязват и се отчитат всякакви промени, които могат да окажат влияние върху подобряването на здравословното състояние на пациента.

С цел ефективно проследяване на състоянието, всеки пациент ще премине безплатен преглед в края на 6-я месец при специалист кардиолог.

Всеки обучен пациент по програмата получава

Обучителни екипи по проекта

Обучението на всеки пациент ще бъде провеждано от специално подготвени за целта на проекта екипи от съответните болници. Тези екипи ще включват: локален координатор за здравното заведение, специалисти кардиолози, медицински сестри и представители на Асоциация „Сърце” за съответния град.

Отговорност на лекарите

  • Да обяснят на пациента какво представлява ОКС и кои са рисковите фактори
  • Да запознаят пациента със съдържанието на Обучителната книжка за ОКС
  • Да обучат пациента за контрола на рисковите фактори след изписването му от болницата
  • Да дадат ясни насоки за медикаментозното лечение – какви са предписаните медикаменти, каква е дозировката, продължителността на лечение, специални предупреждения и други
  • Да предоставят на пациента персонален сертификат за преминатото обучение

Отговорност на медицинските сестри

  •  Да обучат пациента как да измерва правилно артериалното си наляганe
  • Да обучат пациента как да попълва дневника си