Очни заболявания

партньори

Начало  »  Факултети  »  Очни заболявания  »  партньори

Институт за здравно образование е създаден през 2011 г. като неформална общност между медицински и немедицински специалисти, обединени от общи цели: да повишат общественото доверие към медицинската професия, да подобрят емоционалната връзка между лекар и пациент, да повишат обществената информираност за широк кръг заболявания. За изпълнението на тези цели Институтът си поставя задача да идентифицира нуждите на обществото в сферата на медицинската комуникация и да изгради работещ модел за повишаване на доверието към медицинските специалисти и профилактичните програми за промоция на здравето.

Институтът е основен организатор на информационни кампании за подобряване на очното здраве, в рамките на които са проведени повече от 100 информационни срещи в страната. Съпътстващи дейности на Института са организиране на събития със здравна насоченост, промоция на здравословен начин на живот, организиране на обучения по комуникация за медицински специалисти, организиране на изложения и публични форуми, свързани с теми в сферата на здравеопазването. Институтът активно сътрудничи с други неправителствени организации със сходни цели и дейности - напр. БЧК, спортни клубове и организации, промотиращи грижата за здравето.

Институтът организира обучителни мероприятия сред ученици и студенти от немедицински специалности с цел повишаване информираността за здравните права и реакциите в ситуации, налагащи търсене на медицинска помощ. Среща подкрепа и сътрудничество от органите на местното самоуправление, държавни органи, граждански и организации с нестопанска цел, деловите среди и медиите.

През 2016 г. Институтът е официално регистриран като Фондация в обществена полза в регистъра на Министерството на правосъдието. 

Сдружение „Право на зрение - България”е новоучредена обществена организация, регистрирана през 2016 г. Дейността му е насочена към хората с проблеми със зрението от всички възрасти. Сред основните цели на Сдружението е превенцията и борбата със слепотата и намалението на зрението, както и превенцията и лечението на заболяванията, водещи до увреждане на зрението. Организацията ще се стреми да работи и за осигуряване на достъп до лечение, за подобряване условията за лечение и качеството на живот на хората с очни заболявания, за защита на техните права и др.  

За изпълнението на целите Сдружението планира провеждане на дейности, свързани с превенцията на очни заболявания, като скрининги, кампаниии за повишаване на информираността и др. Сред механизмите за постигане на зададените цели е и провеждането на дейности за повишаване качеството на живот на пациентите, целящи осигуряване на продължаващо медицинско наблюдение, на възможности за социална рехабилитация и адаптация и на личностно развитие.

Експертите на Сдружението ще работят по изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациентите, с осигуряването на достъп до адекватно лечение, с подобряване условията за лечение и качеството на живот на пациентите.